Home Tổng thể về tiền tệ Thế Giới 05/06/1933: Mỹ từ bỏ bản vị vàng