Home Cosmos (ATOM) Axelar huy động được 25 triệu đô la trong Series A do Polychain Capital