Home Thuật ngữ chuyên sâu Bitcoin Halving là gì? Cơ hội nào cho NĐT lần Bitcoin Halving 2024?