Home Cosmos (ATOM) Các kỹ thuật về khả năng tương tác — Giới thiệu Vùng chốt Ethereum