Home Uncategorized Khởi động dự án trên Ethereum tên là Optimism gọi vốn 25 triệu đô la Series A do quỹ a16z dẫn đầu