Home Cosmos (ATOM) Galxe tích hợp Injective cho cộng đồng Catapult và sự tham gia của người dùng