Home Optimims (OP) Giải pháp mở rộng lớp 2 của Ethereum là Optimism có kế hoạch phát hành mạng chính sơ bộ vào ngày 15 tháng 1