Home DEFI Lý do CRV rớt từ 54$ về đáy 0.33$ (chia 150 lần)