Home Uncategorized Optimism (OP) có gì đặc biệt mà được định giá tới 1.65 tỷ đô la