Home Cosmos (ATOM) Sei đã hợp tác với Axelar Network để kích hoạt tính năng nhắn tin chuỗi chéo cho DeFi trên Cosmos