Home Cosmos (ATOM) Alameda Research, AU21 có thật sự đầu tư vào Sifchain ROWAN hay chỉ là bánh vẽ?